| |

கனடா வன்னிச் சங்கம் உதவி வழங்கும் செயற்பாடுகளில் மற்றும் ஒன்றாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் வாழ்கின்ற இல்லங்களுக்கு உதவி வழங்கும் செயற்பாடுகளில் 3வது உணவு வழங்கும் உதவிச் செயற்பாடு செல்வி சி. பிரித்திகாவின் 2வது பிறந்த நாளில் இடம்பெற்றுள்ளது.